အေအးလႈိင္း ျဖတ္မယ့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္နဲ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမယ့္ ျမန္မာျပည္ အေနအထား ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္းရာသီေရာက္လို႔ ခ်မ္းေအးလာၿပီဆိုလွ်င္ အေအးလႈိင္းျဖတ္တယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြက တက္လာစၿမဲပါ။ အေအးလႈိင္းလို႔ေျပာလိုက္လွ်င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ႐ုပ္ရွင္ေတြထဲကလို အေအးလႈိင္းျဖတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေရခဲသြားၾကမယ္လို႔ ထင္ၾကပါတယ္။ ရာသီဥတုဆိုတာ အဲ့ဒီ့ေလာက္ မ႐ိုးရွင္းပါ။ ဒီႏွစ္ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) မွာေတာ့ အေအးလႈိင္းတကယ္ျဖတ္ပါတယ္။