ေမေမမပူနဲ႔ သားကိုသားလႉထားၿပီးသား ႏိုင္ငံအတြက္ရဲဝံ့မယ္” သူရဲေကာင္းေလး ခန႔္ေအာင္ၿဖိဳး သူ႔ေမေမကို ေနာက္ဆုံးပို႔ခဲ့တဲ့စာေလး သူငယ္ခ်င္း ခန္႔ေအာင္ၿဖိဳး သူ႔ေမေမဆီေနာက္ဆုံးပို႔ခဲ့တဲ့စာေလး

ေမေမမပူနဲ႔ သားကိုသားလႉထားၿပီးသား ႏိုင္ငံအတြက္ရဲဝံ့မယ္” သူရဲေကာင္းေလး ခန႔္ေအာင္ၿဖိဳး သူ႔ေမေမကို ေနာက္ဆုံးပို႔ခဲ့တဲ့စာေလး သူငယ္ခ်င္း ခန္႔ေအာင္ၿဖိဳး သူ႔ေမေမဆီေနာက္ဆုံးပို႔ခဲ့တဲ့စာေလး “ေမေမလည္းမပူနဲ႔ သားလည္းမပူဘူး စိတ္ခ်ပါ သားကိုသားလႉထားၿပီးသားႏိုင္ငံအတြက္ရဲဝံ့မယ္။ဘုရားရွင္ေခတ္မွာ ရဟန္းဝတ္မယ္ငရဲေခတ္မွာ လူသတ္မယ္” တဲ့ ေသြးသားမေတာ္စပ္တဲ့ ကိုယ္ေတြေတာင္ မ်က္ရည္ေပါက္ႀကီးငယ္က်ေနတာမိသားစုေတြ …