“အေမရိကန္၏ ေရတပ္ဆိုင္ရာေလယာဥ္မႉး အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဉီးအား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေပၚတြင္ စစ္ေရယာဥ္မႉးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ခန႔္အပ္ခဲ့ျခင္း”

“အေမရိကန္၏ ေရတပ္ဆိုင္ရာေလယာဥ္မႉး အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဉီးအား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေပၚတြင္ စစ္ေရယာဥ္မႉးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ခန႔္အပ္ခဲ့ျခင္း”

အေမရိကန္၏ေရတပ္ဆိုင္ရာေလယာဥ္မႉး အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ ဗိုလ္မႉးႀကီး Amy Bauernschmidt အား န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံးေလယာဥ္တင္ သေဘၤာတစ္စီးတြင္ စစ္ေရယာဥ္မႉးအျဖစ္တာဝန္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

သူမသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရယာဥ္ေပၚ၌ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ စစ္ေရယာဥ္အား အတိအက်သိရွိ ရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အေမရိကန္ေရတပ္သမိုင္းတြင္ န်ဴကလီးယားေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားေပၚ၌ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားအား ခန႔္အပ္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေရယာဥ္မႉးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဗိုလ္မႉးႀကီး Amy Bauernschmidt သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေရတပ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမွ သင္တန္းဆင္းခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္၌ပင္ လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေရးစစ္ေရယာဥ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သူမသည္ ေက်ာင္းဆင္းၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ အမွတ္(၄၅) ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရးရဟတ္ယာဥ္အုပ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဖ်က္သေဘၤာ USS John Young အတြက္ လိုအပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမွတ္(၇၀) ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာအကူအညီေပးရဟတ္ယာဥ္အုပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ခန႔္အပ္ျခင္းခံရၿပီး Enduring Freedom စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ USS George H.W. Bush အား အေထာက္အပံ့မ်ားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ USS Abraham Lincoln တြင္လည္း ဒုစစ္ ေရယာဥ္မႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူတစ္ဉီးျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေရးစစ္ေရယာဥ္ USS San Diego တြင္ စစ္ေရယာဥ္မႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သူမအေနျဖင့္ သူမအပါအဝင္ အျခားေသာရဲေဘာ္ရဲဖက္ (အမ်ိဳးသမီးမ်ား)အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သိုတိုက္ခိုက္ေရးစစ္ေရယာဥ္မ်ားတြင္ အျခားေသာ အမ်ိဳးသားအရာရွိ/စစ္သည္မ်ားနည္းတူ တာဝန္ခန႔္အပ္ျခင္းခံရသည့္အေပၚ လြန္စြာဂုဏ္ယူေၾကာင္းႏွင့္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး စစ္မႈထမ္းတို႔အေပၚတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဉီးပီသစြာ အေကာင္းဆုံးေသာလမ္းၫႊန္မႈမ်ားျဖင့္ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

CRD_Mg Moe

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *