အိႏၵိယ ေရငုပ္သေဘၤာ INS SINDHUVIR MODERNIZATION (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာတို႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာ “မင္းရဲသခၤသူ”၏ အရင္ဘဝ

အိႏၵိယ ေရငုပ္သေဘၤာ INS SINDHUVIR MODERNIZATION (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာတို႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာ “မင္းရဲသခၤသူ”၏ အရင္ဘဝ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ေရတပ္သည္ မၾကာမွအခ်ိန္အတြင္း အိႏၵိယနိုင္ငံမွ Kilo Class အတန္းအစား ဒီဇယ္အီလက္ထရစ္ တိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤာအား “မင္းရဲသခၤသူ” အမည္ျဖင့္ တပ္ေတာ္ဝင္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာတို႔ ေရငုပ္သေဘၤာ မင္းရဲသခၤသူ

အဆိုပါေရငုပ္သေဘၤာသည္ အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ INS Sindhuvir အမည္ျဖင့္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္သည္။၎သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယ ေရတပ္ထံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ ေရတပ္သည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း ႐ုရွားနိုင္ငံထုတ္ Kilo အတန္းအစားေရငုပ္သေဘၤာ ၁၀ စီးအား ဝယ္ယူခဲ့သည္။၎တို႔ထဲတြင္ ျမန္မာေရတပ္မွ တစ္ပါတ္ရစ္ဝယ္ယူခဲ့ေသာ INS Sindhuvir (S58) သည္ ေလးစီးေျမာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အမွန္တစ္ကယ္တမ္းတြင္ S-58 ေရငုပ္သေဘၤာ၏ အေၾကာင္းသည္ မ်ားမ်ားစားစားေဖာ္ျပရန္မရွိေပ။၎သည္ Kilo Class ေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ လိုက္ေလၽွာညီေထြရွိေသာ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားမည္ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ေရငုပ္သေဘၤာ၏ တည္ေဆာက္မွုသမိုင္းေၾကာင္းစဥ္လာသည္ မ်ားစြာရွုပ္ေထြးမွုရွိၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္မွုမ်ားစြာျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။အထူးသျဖင့္ ၎သည္ Kilo ေရငုပ္သေဘၤာဟုေခၚဆိုေသာ္လည္း သက္တမ္းႀကီးရင့္ျခင္းႏွင့္အတူေခတ္ေပၚ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းထည့္ထားျခင္းေၾကာင့္ မူလ Kilo မ်ားႏွင့္အနည္းငယ္ကြဲျပားသြားေလသည္။

S-58 ေရငုပ္သေဘၤာအား ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု Sevmash သေဘၤာကတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။Kilo မ်ိဳးကြဲလက္ေအာက္ရွိ Project-877 ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ပါဝင္ေသာေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္သည္ ။

၁၉၈၇ တြင္ေရခ်စမ္းသပ္ၿပီး အိႏၵိယေရတပ္အတြက္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ေရငုပ္သေဘၤာ၏ ေယဘူယ်စံႏွုန္းသည္ စတင္တည္ေဆာက္စဥ္က Project-877 အတိုင္းျဖစ္ေလသည္။

အင္ဂ်င္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ 1500kW စြမ္းအင္ရွိေသာ အင္ဂ်င္ ႏွစ္လုံးအသုံးျပဳထားသည္။ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ၁၇၂ တန္တင္ေဆာင္နိုင္ၿပီး ေရငုပ္သေဘၤာသား ၅၇ ဦး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ေရေပၚႏွင့္ ေရေအာက္သြားလာမွုအတြက္ စနစ္ခြဲျခားထားျခင္းမရွိဘဲ ပုံမွန္ဝင္ရိုးတစ္ခုတည္းျဖင့္ လည္ပါတ္သည္။

အီလက္ထရစ္ေမာ္တာသုံးလုံးပါၿပီး တစ္လုံးမွာ ျမင္းေကာင္ေရ ၅၅၀၀ ရွိၿပီး က်န္ႏွစ္လုံးမွာ ျမင္းေကာင္ေရ ၁၅၀ ႏွင့္ ၁၀၇ အသီးသီး ရွိ အရန္လၽွပ္စစ္ေမာ္တာျဖစ္သည္။
အင္ဂ်င္ခန္းသည္ အထူးျပဳလုပ္ထားၿပီးအသံလုံရာဘာျပားမ်ားႏွင့္ အသံစုတ္ယူေသာ နံရံမ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္ သီးသန႔္ အင္ဂ်င္ခန္းထဲတြင္တည္ရွိသည္။

အသြားေျခာက္ခုပါဝင္ေသာပန္ကာစနစ္တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး အသံဆူညံမွုကိုလြန္စြာေလၽွာ့ခ်ေပးေသာခုတ္ေမာင္းစနစ္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ အရွိန္ႏွုန္းေႏွးေကြးၿပီး အျမန္လိုပါက အပါတ္ေရမ်ားစြာ လည္ပါတ္ခုတ္ေမာင္းရေလသည္။

အရန္ခုတ္ေမာင္းစနစ္အျဖစ္ Water Jet Thruster စနစ္အေသးစားႏွစ္ခုပါဝင္သည္။

(Red October ဇာတ္ကားထဲမွ ခူေကာင္ စနစ္မ်ိဳး ) ၎စနစ္သည္ ေရအသြင္းအထုတ္နည္းလမ္းျဖင့္ေမာင္းႏွင္ရေသာ စနစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေရငုပ္သေဘၤာ၏ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အသံတိတ္ခ်ီတက္မွုမ်ားတြင္အသုံးျပဳေလသည္။

Lead Acid Battery ယူနစ္ ၂၄၀ အားႏွစ္သုတ္ခြဲကာတပ္ဆင္ထားသည္။ ၎ဘက္ထရီမ်ားသည္ ေရေအာက္တြင္ အရွိန္ႏွုန္းေႏွးေႏွးျဖင့္ ေရငုပ္သေဘၤာအား ႏွစ္ပါတ္အထိ ေနထိုင္စစ္ဆင္နိုင္ေစသည္။သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ဘက္ထရီမ်ားသည္ အပူပိုင္းေဒသေရတပ္မ်ားတြင္ ျပသနာေပၚေပါက္ေသာေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အစားထိုးအသုံးျပဳေပးခဲ့ရသည္။

Submarine Rescue System အျဖစ္ Rescue Pod တစ္ခုအား ကိုယ္ထည္ႏွင့္တြဲလၽွက္တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ မီတာ ၂၅၀ အနက္မွပင္ ေရေပၚသို႔ ေပၚေလာေပၚလာနိုင္ေစေသာ အသက္ကယ္ယာဥ္ျဖစ္ေလသည္။

အိႏၵိယတို႔ INS Sindhuvir Modernization အမည္ျဖင့္ အသုံးျပဳခဲစဥ္

ေရငုပ္သေဘၤာသည္ေရေပၚခုတ္ေမာင္းခ်ိန္တြင္ ေရမိုင္ 10knot ေက်ာ္သည္အထိ ခုတ္ေမာင္းနိုင္သည္။ ေရေအာက္တြင္ စစ္ဆင္ေရးမလုပ္ဘဲ လၽွင္ျမန္စြာေမာင္းႏွင္လိုပါက 21Knot အထိ အရွိန္တင္နိုင္သည္။

ေရငုပ္သေဘၤာ၏ ခုတ္ေမာင္းစနစ္ႏွစ္ခုတြင္ ပန္ကာစနစ္ကို အသုံးျပဳပါက 7knot အထိအသံလုံျခဳံစြာေမာင္းႏွင္နိုင္သည္။ အဆိုပါအရွိန္ႏွုန္းတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာ၏ အသံဆူညံမွုသည္ေရေအာက္ရွိအျခားဆူညံသံမ်ားေလာက္ပင္ျဖစ္ၿပီး သ႐ုပ္ခြဲရန္ခက္ခဲသည္။

Cat And Mouse ဟုေခၚဆိုေသာ ရန္သူ႔စစ္ေရယာဥ္ မ်ားအားလိုက္ပါေထာက္လွမ္းေသာ အသံလုံစစ္ဆင္ေရးတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာ၏ ေနာက္ဘက္ရွိ Water Jet Thruster မ်ားကို Kilo ေရငုပ္သေဘၤာမွ အသုံးျပဳနိုင္သည္။ အဆိုပါ စနစ္ကိုအသုံးျပဳပါက 3knots အထိေမာင္းႏွင္နိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ Water Jet Thruster အသုံးျပဳ၍ 5knots အရွိန္ထိတင္ၿပီးေမာင္းႏွင္လၽွင္ေတာင္မွ Kilo ေရငုပ္သေဘၤာ၏ တိတ္ဆိတ္မွုသည္ Low-Noise Speed ဟုေခၚေသာ အရွိန္ႏွင့္ အသံလုံမွုအခ်ိဳးညီေသာ အဆင့္ရွိသည္။

ထိုအေနအထားတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာ၏ တိတ္ဆိတ္မွုမွာ အသံမရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ေရငုပ္သေဘၤာအတြင္းပိုင္း အသံလုံခန္းထဲရွိ အီလက္ထရစ္ေမာ္တာေမာင္းႏွင္သံမွတပါးမည္သည့္ ပန္ကာလည္ပါတ္သံ ဝင္ရိုးလည္ပါတ္သံမွပင္ မရွိနိုင္ေတာ့ေခ်။

လက္နက္တပ္ဆင္မွုတြင္ 533mm ေတာ္ပီဒိုႁပြန္ေျခာက္ခုတပ္ဆင္ထားသည္။

ႁပြန္ေျခာက္ခုတြင္ အေပၚဘက္ရွိႏွစ္ခုမွ လူကိုယ္တိုင္ထိမ္းခ်ဳပ္ပစ္ခတ္ရန္တီထြင္ထားေသာ RC Torpedo မ်ားပစ္ခတ္နိုင္သည္။ ေတာ္ပီဒို ၁၈ လုံးတင္ေဆာင္နိုင္ၿပီး အသင့္ပစ္ခတ္ရန္ ေျခာက္လုံးႏွင့္ အလိုအေလၽွာက္က်ည္ထိုးစက္တြင္၁၂ လုံးတပ္ဆoင္ထားသည္။ေတာ္ပီဒိုအား အလိုအေလၽွာက္က်ည္ျဖည့္စက္ျဖင့္ ျဖည့္သြင္းနိုင္သည္။ Project -877 တြင္ ပဲ့ထိန္းစနစ္ ႏွင့္ အာ႐ုံခံစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားမတူညီေသာ ေတာ္ပီဒိုမ်ား အသုံးျပဳနိုင္သည္။

ပင္မေထာက္လွမ္းေရးဆိုနာအျဖစ္ MGK-500 Rubicon ဆိုနာအားအသုံးျပဳထားသည္။

INS Sindhuvir ရုရွားႏိုင္ငံသို႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ျပင္ဆင္ရန္ေရာက္လာစဥ္
Active/ Passive ႏွစ္မ်ိဳးသုံးဆိုနာျဖစ္ၿပီး Active Mode တြင္ 20km အထိ ေထာက္လွမ္းနိုင္ၿပီး Passive Mode တြင္ စစ္သေဘၤာ၏ အသံအား 80km မွပင္ဖမ္းယူနိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ Sonar Communication အားၾကားျဖတ္ဖမ္းယူျခင္း ရန္သူ႔ Active Sonar အား ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူျခင္း ႏွင့္ အသံဆူညံမွုမ်ားအားခြဲျခားျခင္းတို႔လည္းျပဳလုပ္နိုင္သည္။

Snorkles ေခါင္းတိုင္ႏွင့္အတူ MRK-50 ဘက္စုံသုံးေရဒါပါဝင္သည္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္တြင္ပင္ ဖရီးဂိတ္အရြယ္အစားပစ္မွတ္ကို 20km အတြင္းဖမ္းယူနိုင္သည္။

Periscope ႏွစ္စုံပါဝင္ၿပီး လွိုင္းႏွုန္းတန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးအတြက္ MRP-25 Radar Detector တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ VHF Communication ႏွင့္ Satellite Communication တို႔ အသုံးျပဳနိုင္သည္။ျမန္မာေရတပ္တြင္အသုံးျပဳမည့္ S-58 ေရငုပ္သေဘၤာမွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ထိ အထက္ပါ Project-877 စံႏွုန္းအတိုင္း တပ္ဆင္ထားေပသည္။

သို႔ေသာ္ 1996 ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယေရတပ္သည္ ပိုမိအဆင့္ျမင့္ေသာ Project-877.3 သို႔မဟုတ္ Project-877EKM အဆင့္သို႔ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ႐ုရွားနိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

စာခ်ဳပ္အရ INS Sindhuvir ေရငုပ္သေဘၤာ သည္ ပထမဆုံး Project-877.3 ေရငုပ္သေဘၤာအျဖစ္ ၁၉၉၇ တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္နိုင္ခဲ့ေလသည္။

Project-877.3 တြင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယခင္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအတိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္နက္စနစ္ ကြပ္ကဲေရးစနစ္ ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္မ်ားေနရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းအနည္းငယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုရွိလာသည္။

– မူလေတာ္ပီဒိုမ်ားပစ္ခတ္နိုင္သည့္အျပင္ ႁပြန္ေျခာက္ခု၏ အေပၚႏွစ္ခုမွ Club-S သေဘၤာဖ်က္ခ႐ုဇ္ဒုံးပ်ံပစ္ခတ္နိုင္စြမ္းရွိလာသည္။ ၎ဒုံးပ်ံအားေရငုပ္လၽွက္အေနအထားမွပင္ပစ္ခတ္နိုင္သည္။

-3M54 အမ်ိဳးအစား သေဘၤာဖ်က္ဒုံးပ်ံေလးစင္းအထိသယ္ေဆာင္ပစ္ခတ္လာနိုင္သည္။ ပိုမိုအဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ေတာ္ပီဒိုမ်ား အသုံးျပဳလာနိုင္သည္ (ေနာင္မွ လက္နက္မ်ားအေၾကာင္း သီးသန႔္ေရးသားပါဦးမည္)

-စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ေသာ မူလ ဘက္ထရီမ်ားေနရာတြင္ EXIDE Industries မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဘက္ထရီအသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးတပ္ဆင္ထားသည္။

-မူလ တပ္ဆင္ထားေသာ ေပါင္းစပ္တိုက္ပြဲဝင္ကြပ္ကဲေရးစနစ္တြင္ ေဒတာစီးဆင္းမွုမ်ားစြာျမန္ဆန္မွုရွိေသာ LAMA-EKM စနစ္အားေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ထားသည္။

၎သည္ ဆိုနာအပါအဝင္ သေဘၤာ၏ တိုက္ပြဲဝင္စနစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး လက္နက္ပစ္ခတ္ေရးအတြက္ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ Integrated Combat Control System ျဖစ္သည္။

-ပင္မဆိုနာေနရာတြင္MGK-400M ‘Rubicon-M’ ဆိုနာအျဖစ္အဆင့္ျမႇင့္ထားသည္။ မူလ ဆိုနာအားအဆင့္ျမႇင့္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။

ဆိုဗီယက္ေခတ္ Kilo ေရငုပ္သေဘၤာ၏ အတြင္းပိုင္း
ေထာက္လွမ္းေရးစြမ္းရည္ႏွင့္ ပစ္မွတ္အားတိက်စြာလမ္းညႊန္နိုင္မွု ျမန္ဆန္စြာတည္ေနရာေဖာ္ထုတ္နိုင္မွုတို႔တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္လာသည္။

စစ္ဆင္နိုင္မွုအကြာအေဝး တိုးတက္မလာေပ။

-ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေနရာတြင္ အိႏၵိယျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေသာ CSS-MK Communication System အားတပ္ဆင္ထားသည္။

-ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ Towed Communication Antenna ပါဝင္လာသည္။

ေရေအာက္မွငုပ္လွိုးေနစဥ္ပင္ ရန္သူ႔ေထာက္လွမ္းမွုမခံရဘဲ မိမိတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္နိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္မွုလုပ္ရန္ အခ်ိန္တိုင္းေရေပၚတက္စရာမလိုေပ။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အလယ္လတ္တန္းစား Refit ႏွင့္ အဆင့္ျမႇင္တင္မွုတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ထားေသာ INS Sindhuvir ေရငုပ္သေဘၤာ၏ အခ်က္အလက္ျဖစ္သည္။ထိုသို႔အဆင့္ျမႇင့္တင္မွုမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယေရတပ္၏ Kilo ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားဆက္လက္အသုံးျပဳခဲ့ရာတြင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ Midlife Upgrade Plan သည္ နီးကပ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သက္တမ္းအရင့္ဆုံးေရငုပ္သေဘၤာ ငါးစီးအားစတင္၍ သက္တမ္းဝက္ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး (Midlife Refit And Modernization -MRAM) အစီအစဥ္ စတင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ Upgrade Plan အတြင္းတြင္ သေဘၤာမ်ားတစ္စီးႏွင့္ တစ္စီးသည္ တူညီမွုမရွိၾကဘဲ ႐ုရွားနိုင္ငံတြင္ ငါးစီး အိႏၵိယတြင္ ႐ုရွား၏အကူအညီျဖင့္ ငါးစီး ခြဲျခားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ကလဲ ၆ စီး ၄ စီးဟု ဆိုသည္။ ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးခ်င္းစီ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ INS Sindhuvir အား Refit ျပဳလုပ္မွုအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္နိုင္ခဲ့သည္။

၂၇ လ ၾကာေသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တြင္ INS Sindhuvir ေရငုပ္သေဘၤာထံ၌ ေျပာင္းလဲမွုအခ်ိဳ႕ရွိလာခဲ့သည္။

-Anechotic Ties အသစ္မ်ားတပ္ဆင္ၿပီး အသံလုံစြမ္းရည္အား ထိမ္းသိမ္းထားျခင္း မ်ိဳးဆက္သစ္ အသံလုံရာဘာျပားမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ထားသည္။

-မူလတပ္ဆင္ထားေသာ MGM-400 ဆိုနာေနရာတြင္ DRDO ကုမၸဏီထုတ္ USHUS ဆိုနာအသစ္အားတပ္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ပစ္ခတ္မွုဆိုင္ရာစနစ္မ်ားအားလည္းပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည္။

-Project-877.3/EKM အား Project-636 ထံတြင္ပါဝင္ေသာ လက္နက္ပစ္ခတ္မွုစနစ္မ်ားရရွိေစရန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မူလပစ္ခတ္နိုင္ေသာ 3M54 ဒုံးပ်ံသာမက 3M14 သို႔မဟုတ္ Klub ေျမျပင္ပစ္ဒုံးပ်ံကို ထည့္သြင္းပစ္ခတ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အိႏၵိယနိုင္ငံျပည္တြင္းထုတ္ ေတာ္ပီဒိုစနစ္မ်ား ပစ္ခတ္လာနိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။

-၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ Towed Communication Antenna ေနရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ေရအနက္ပိုင္းမွလႊင့္ထုတ္နိုင္ေသာ ေကဘယ္အင္တင္နာျဖင့္ အစားထိုးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

-ေရငုပ္သေဘၤာ၏ တိုက္ပြဲဝင္စနစ္မ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႐ုရွားသုံးစနစ္မ်ားအခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ အိႏၵိယစနစ္မ်ား အစားထိုးခဲ့သည္။

-ေရငုပ္သေဘၤာ၏ ပါယ္ရီစကုပ္မွန္ေျပာင္း မ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ေခတ္မီေသာမ်ိဳးဆက္သစ္မွန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးသည္။

-ေရေၾကာင္းလမ္းညႊန္စနစ္တြင္ SIGMA 40 INS စနစ္အားအစားထိုးတပ္ဆင္ထားသည္။

-သေဘၤာ၏ ေမာင္းႏွင္စနစ္အား မူလ Pirit မွ Pirit-M ဟုေခၚဆိုေသာ ေခတ္မီစနစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲလိုက္သည္ ။ အဆိုပါစနစ္တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာအား 3D Control ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္ Kilo အေဟာင္းမ်ားတြင္ သမရိုးက် လက္ကိုင္ဘီးျဖင့္သာေမာင္းႏွင္ရသည္။ Pirit-M တြင္မူ Control Stick အသုံးျပဳသည့္ေမာင္းႏွင္လက္ကိုင္ပါဝင္သည္။

ထို႔အျပင္ သေဘၤာ၏ ပဲ့ရြက္ (Rudder) မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ Manual ကိုင္တြယ္နိုင္ေသာ အေရးေပၚ Remote Control System ပါေလသည္။

၎၏ Console ခုံေပၚတြင္ ေမာ္နီတာႏွစ္ခုႏွင့္ ဖန္သားျပင္စနစ္တို႔ပါဝင္သည္။ ၎တို႔တြင္ INS လမ္းညႊန္စနစ္သာမက သေဘၤာတစ္စီးလုံး၏ သြားလာလွုပ္ရွားမွုကိုေပါင္းစပ္ေဖာ္ျပသည့္စနစ္ ႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္စနစ္အေျခအေနတို႔ကို ေဖာ္ျပထားေပသည္။

အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ အင္တာနက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ထားသည့္ အိႏၵိယ Kilo ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ အဆင့္ျမႇင့္တင္မွုျဖစ္သည္။

အျခားအေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်စြာရွိေသာ္လည္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အိႏၵိယသည္ လက္က်န္ Kilo ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကိုလည္း ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ၿပီး USHUS-2 ဆိုနာကဲ့သို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆိုနာတပ္ဆင္သြားဦးမည္လည္းျဖစ္သည္။

S-58 INS Sinduhvir ေရငုပ္သေဘၤာ၏ သက္တမ္းမွာ အနည္းငယ္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ အတြင္းပိုင္းတြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္စနစ္မ်ားစြာေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားၿပီး ျပင္ပကိုယ္ထည္ႀကံ့ခိုင္မွုမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း ေရငုပ္သေဘၤာ၏ သက္တမ္းမွာ ၃၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

အသုံးျပဳေသာသက္တမ္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ ၁၉၉၆ မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ထိ တစ္ႀကိမ္ ၂၀၁၇ မွ ၂၀၁၉ အထိ တစ္ႀကိမ္ ၅၄ လၾကာ သေဘၤာက်င္းတြင္လြန္းတင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အနီးစပ္ဆုံးေသာ ေရငုပ္သေဘၤာ၏ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ ၃၀ ဟုခန႔္မွန္းရသည္။မူလက အိႏၵိယေရတပ္၏ Kilo ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ သက္တမ္းအား ဆိုဗီယက္တို႔မွ ၂၅ ႏွစ္သာ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ၁၂ ႏွစ္ၾကာလၽွင္တစ္ႀကိမ္ Refit ျပဳလုပ္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သက္တမ္း ၃၅ ႏွစ္အထိ အာမခံေပးခဲ့သည္။ယခု S-58 ေရငုပ္သေဘၤာမွာ ၎ခြင့္ျပဳထားေသာ Refit ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္သာ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။အကယ္၍ မိမိတို႔ ေရတပ္အေနျဖင့္ အနာဂါတ္တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားထပ္မံအသုံးျပဳလိုပါက ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ျပင္ဆင္မွုမ်ားျပဳလုပ္ထားသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိသည္။

မူရင္းေရးသားသူ ထက္ေအာင္ အားေလးစားစြာ ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *