ဖိလစ္ပိုင္မွတဆင့္မွေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းေတာင္းဆိုမႈကိုအတည္ျပဳရန္တ႐ုတ္က”မီးခိုး‌ေရာင္ဇုံ”စစ္ပြဲစတင္‌လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္အႀကီးအကဲ ေဟာင္းကေျပာ

“ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိုမင္းလႊမ္းမိုးခ်င္ရင္ဖိလစ္ပိုင္ကြၽန္းစုမွာရွိတဲ့ chokepoints ေတြကိုထိန္း ခ်ဳပ္ဖို႔လိုတယ္” (Emmanuel Bautista ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္အႀကီးအကဲေဟာင္း)

ဖိလစ္ပိုင္မွတဆင့္မွေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းေတာင္းဆိုမႈကိုအတည္ျပဳရန္တ႐ုတ္က”မီးခိုး‌ေရာင္ဇုံ”စစ္ပြဲစတင္‌လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္အႀကီးအကဲ ေဟာင္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ယခုအခါသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္အျခားနည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ၎၏မဟာ ဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္”မီးခိုးေရာင္ဇုန္” စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေနၿပီဟုဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္အႀကီးအကဲေဟာင္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတေဟာင္း Benigno Aquino III ၏အစိုးရကာလအတြင္းဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္အႀကီးအကဲ တာဝန္ယူခဲ့သူEmmanuel Bautista ကတ႐ုတ္သည္ဖိလစ္ပိုင္၏ပိုင္ နက္တြင္ေျခကုပ္ခိုင္မာရန္အတြက္အျငင္းပြားေနေသာေရပိုင္နက္မ်ားကိုအျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ “မီးခိုးေရာင္ဇုန္” နည္းဗ်ဴ ဟာမ်ားကိုအသုံး ျပဳေန သည္ဟုသတိေပးခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္စစ္ေရးအရသာမကဘဲမီးခိုးေရာင္ဇုန္မဟာဗ်ဴဟာဟုေခၚေသာအျခားက႑မ်ားမွာပါထိခိုက္မႈရွိေၾကာင္း Bautista ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေနာက္ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္အတြက္အမ်ိဳးသားလူငယ္မ်ားလႈပ္ရွားမႈမွစီစဥ္ေသာအြန္လိုင္းဖိုရမ္တစ္ခုတြင္မီးခိုးေရာင္ဇုန္ကိုစစ္ေအးကာလႏွင့္စစ္ပြဲကာလၾကား၌စစ္ေရးအရသာမကစီးပြားေရး၊

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္အမ်ိဳးသား‌ေရးပါဝါကိုစစ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္‌ေသာအျခားကိရိယာမ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ဒီနည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္လက္ရွိတင္းမာမႈအေျခအေနကိုမထိခိုက္

မခ်ိဳးေဖာက္ေစဘဲ၊သမား႐ိုးက်စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုမျပဳလုပ္ရဘဲနဲ႔စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္ကိုေအာင္ျမင္ေစဘို႔အတြက္ခ်ိန္ညႇိထားျခင္ျဖစ္သည္။

အေနာက္ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ဆိုင္ရာ Task Force ၏အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္ တာလည္းျဖစ္ေသာ Bautista ကလည္းမီးခိုးေရာင္ဇုန္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္အေနာက္ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ႏွင့္ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိပင္လယ္ေရေၾကာင္းပိုင္းတို႔တြင္ေရေၾကာင္းျပည္သူ႔စစ္မ်ားတပ္ျဖန႔္ခ်ထားမႈသည္ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။

“ ကြၽန္ေတာ္တို႔စကားေျပာေနတုန္းပဲ၊ မီးခိုးေရာင္ဇုန္မွာစစ္ျဖစ္‌ ေနတယ္။ သတင္းႏွင့္ဝါဒျဖန႔္ခ်ိေရးႏွင့္စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကိစၥမ်ားျဖစ္တယ္”

သူကဖိလစ္ပိုင္အစိုးရအားမိမိ၏လုံၿခဳံေရးကိုထိခိုက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္တ႐ုတ္စစ္တပ္မွမူမမွန္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကိုသတိထားရန္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

“ မီးခိုးေရာင္ဇုန္စစ္ဆင္ေရး ‌ေၾကာင့္ေနရာမ်ားစြာတြင္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားဝင္ေရာက္လာ႐ုံသာမကမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊အျခားစီးပြားေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားအျပားမွမၾကာေသးမီကတ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွအၿငိမ္းစားယူခြင့္ျပဳခဲ့ေသာတ႐ုတ္လူမ်ိဳးအနည္းဆုံး ၂၈၀၀၀ခန္႔ဖိလစ္ပိုင္သို႔ဝင္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလုံၿခဳံေရးစိုးရိမ္မႈမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။သူတို႔၏ပ်မ္းမွ်အသက္မွာ ၃၅ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

Bautista ကတ႐ုတ္သည္ဖိလစ္ပိုင္သို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္လက္လမ္း မီသည့္အျခားေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္‌ေဆာင္ေနသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္ဝမ္အနီး၊ဖိလစ္ပိုင္ေျမာက္ပိုင္းဧရိယာရွိ Fuga ကြၽန္းအားတ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ငွားရမ္းမည့္ကိစၥ တြင္ ထိုကြၽန္းကို တ႐ုတ္ကသူပိုင္သည္ဟုေျပာဆိုကာဖိလစ္ပိုင္နယ္ေျမအျဖစ္အသိ အမွတ္ျပဳရန္ျငင္းဆန္ေန သည္ဟုသူကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္းရွိသည့္ Cavite ျပည္နယ္ Sangley တြင္အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တစ္ခုတည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကိုလည္း Bautista ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရမွအ‌ ေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည့္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္ လည္းအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္တရားမဝင္မႈမ်ားအတြက္ကမာၻ႔ဘဏ္မွအမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားေသာတ႐ုတ္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွလုပ္ငန္း‌ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိုဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ Fuga ကြၽန္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္လာေရာက္လည္ပတ္ေသာတ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏အာ႐ုံကိုဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ Rodrigo Duterte ၏တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အတြင္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ ႏွံမႈျပပြဲတစ္ခုတြင္၄င္းကိုေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံတန္ေသာ“ smart city” အျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းတုံ႔ျပန္ျပသခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္အေနျဖင့္ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏လုံၿခဳံေရးကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၿပီးေနာက္အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မွာရပ္တန႔္သြားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံျပဳ Sangley ေလဆိပ္စီမံကိန္းသည္ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္းကိုေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။

“ စီးပြားေရးအတြက္အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ၊တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလိုအပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္အမ်ိဳး သား လုံၿခဳံေရးကိုကြၽန္ေတာ္တို႔အေလွ်ာ့ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။”

“ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုကာကြယ္ျခင္းတို႔ လုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ တ႐ုတ္ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံကျဖစ္ေစ၊ႏိုင္ငံျခားသား ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားကိုကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးမူဝါဒအရကာကြယ္ ရန္လိုအပ္သည္” ဟုသူကအြန္လိုင္းဖိုရမ္တြင္ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာဝင္ေပါက္ရွိမဟာဗ်ဴဟာက်ေသာဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏တည္ေန ရာသည္အေမရိကန္ – တ႐ုတ္တို႔၏ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ အားၿပိဳင္မႈမ်ားၾကားတြင္အဓိကက်သည့္ေနရာ“key terrain” တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း Bautista မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူကBashi Channel၊ Batanes ႏွင့္ Babuyan ကြၽန္းမ်ားႏွင့္ Mindoro၊ Cebu, Balabac, San Bernardino ႏွင့္ Surigao ေရလက္ၾကားတို႔အားစစ္ဆင္ေရးအတြက္အေရးပါေသာေနရာမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

“ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိုမင္းလႊမ္းမိုးခ်င္ရင္ဖိလစ္ပိုင္ကြၽန္းစုမွာရွိတဲ့ဒီ chokepoints ေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔လိုတယ္”

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဟာ ၎၏မဟာ ဗ်ဴဟာက်ေသာတည္ရွိမႈေၾကာင့္ၾကားေနႏိုင္ငံအျဖစ္ေၾကျငာ‌ ေသာ္ လည္းအေမရိကန္ – တ႐ုတ္ပဋိပကၡထဲသို႔ဝင္ေရာက္ရေပလိမ့္မည္။

“ အေမရိကန္ – တ႐ုတ္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈထဲကိုဖိလစ္ပိုင္အေနနဲ႔မလႊဲမ‌ေသြပါဝင္မွာပါ။ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာဖိလစ္ပိုင္သည္အေမရိကန္ႏွင့္အျပန္အလွန္ကာကြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။

“ ဒါေပမယ့္မဟာမိတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ငါတို႔ဖိလစ္ပိုင္ကအဓိကက်တဲ့ေျမအေန အထားျဖစ္‌ ေနတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္အဓိကက်ေသာနယ္ေျမျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကငါတို႔ကိုမလႊဲမေရွာင္သာပါဝင္ေစလိမ့္မည္ဟုသူကေျပာသည္။

တ႐ုတ္အေနနဲ႔တိုက္ခိုက္ျခင္းသို႔မဟုတ္စစ္ပြဲစတင္ျခင္းမျပဳဟုေျပာခဲ့လွ်င္ေတာင္မွေဘဂ်င္းသည္ဖိလစ္ပိုင္ကိုထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုေျပာၾကားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္သည္အဓိကနယ္ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္လက္ထဲကိုင္ထားတဲ့ ေသနတ္ကက်ည္‌ဆံထြက္တာနဲ႔စစ္ပြဲကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

CRD_TSB

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *