နဂါး နွင့္ လင္းယုန္ ၏ေရေအာက္စစ္ဆင္ေရးမွ်ေျခမ်ား

နဂါး နွင့္ လင္းယုန္ ၏ေရေအာက္စစ္ဆင္ေရးမွ်ေျခမ်ား

⭐တ႐ုတ္တို႔သည္၄င္းတို႔၏ သမ႐ိုးက်ေရငုပ္သေဘာတၤပ္ဖြဲ႕အႀကီးအက်ယ္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးသမ႐ိုးက်ေရငုပ္သေဘာတၤပ္ဖြဲ႕ႀကီးအားပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္အေရအတြက္နည္း ပါးေသာ္လည္း ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕လွ်က္ရွိသည့္ ညဴကလီးယားေရငုပ္သေဘာတၤပ္ဖြဲ႕အားလည္းပိုင္ဆိုင္ထား ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆင့္ျမင့္တင္ထားသည္ AIP စနစ္အပါအ၀င္ နည္းပညာသစ္မ်ားသုံးစြဲထားသည့္ ယြန္အတန္းအစား ဒီဇယ္လွ်ပ္စစ္ေရငုပ္သေဘာမ်ၤားတည္ေဆာက္ေရးတြင္ပိုမိုဝါယမစိုက္ထုတ္လွ်က္ရွိပါသည္။

⭐တ႐ုတ္တို႔၏ဒီဇယ္ေ၇ငုပ္သေဘာမ်ၤားသည္ တာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ တ႐ုတ္ေရတပ္၏ အေျခခံတစ္ခုျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ပိုမိုအေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ပီကင္းအစိုးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ဆက္စပ္ ပင္လယ္မ်ားသို႔အေမရိကန္ ပစိဖိတ္ေရတပ္၏ လႊမ္းမိုးထားမႈကို ကန္႔သတ္ရန္ အတြက္ အေရးပါေသာ Platform အျဖစ္၄င္းတို႔၏ သမ႐ိုးက်ဒီဇယ္ေရငုပ္သေဘာအၤုပ္စုႀကီးအားရႈျမင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ ပင္လယ္ဝါ၊ အေရွ႕ႏွင့္ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တို႔ျဖစ္သည္။

⭐အထူးသျဖင့္ ေရငုပ္သေဘာမ်ၤားသည္ တ႐ုတ္ေရတပ္၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းအရွိဆုံးေသာ ရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆကိုအေျခခံတားျခင္းျဖစ္သည္။

သီအိုရီအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပတ္၀န္းက်င္ပင္လယ္မ်ား ႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ၾကား က်ယ္ေျပာလွေသာ ေရျပင္အတြင္း အေမရိကန္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုတုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ ေရငုပ္သေဘာမ်ၤားသည္သာ အသင့္ေတာ္ဆုံးဟု မွတ္ယူထားၾကသည္။

အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔၏အဆိုပါေျခလွမ္းကို Anti-access/area denial A2 AD Strategy ဟုသတ္မွတ္ထားပါသည္။

A2AD တြင္ ေရတပ္Platform မ်ားလက္နက္စနစ္မ်ား နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အမ်ားအျပားပါ၀င္ၿပီးလူအမ်ားစိတ္၀င္စားမႈမ်ားေသာအခ်က္မွာ တ႐ုတ္တို႔၏သေဘာဖ်ၤက္ဒုံးပ်ံမ်ားစြမ္းရည္ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ပစိဖိတ္ေရတပ္၏ ဌာနခ်ဳပ္မႉး Admiral Robert Willard ကမူ A2AD တြင္တ႐ုတ္တို႔၏ အျခား Navy Platform မ်ားလက္နက္စနစ္မ်ားထက္ တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘာတၤပ္ဖြဲ႕သည္သာ အၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူ၏အဆို မွာမွန္ကန္ေၾကာင္းျပဆိုေနသည့္ အျဖစ္အပ်က္မွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အေမရိကန္ေလယာဥ္သေဘာၤႏွင့္ ၅မိုင္အကြာေရျပင္ သို႔ တ႐ုတ္တို႔၏ေဆာင္အတန္းစားေရငုပ္သေဘာခ်ၤည္းကပ္မႈကို မသိရွိခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအကြာအေဝးသည္ ေတာ္ပီဒိုႏွင့္သေဘာဖ်ၤက္ဒုံးပစ္လႊတ္ႏိုင္သည့္အကြာအေဝးပင္ျဖစ္သည္။

⭐တ႐ုတ္တို႔၏သမ႐ိုးက်ေရငုပ္သေဘာမ်ၤားသည္ ညဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး ေရငုပ္သေဘာမ်ၤားထက္စစ္ဆင္ႏိုင္ စြမ္းႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္မႈ မ်ားစြာနည္းပါးပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကမ္းနီးပင္လယ္ေရတိမ္ပိုင္းမ်ားတြင္ မူမ်ားစြာစြမ္းရည္ျမင့္မားေသာလက္နက္စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။

ေရတိမ္ပိုင္းမ်ားတြင္စစ္ဆင္မႈတြင္ အေမရိကန္တို႔၏ Sub Hunter ဟုတင္စားထားသည့္ P 3 C Orion ကဲ့သို႔ ASWေလယာဥ္မ်ိဳးကိုပင္လွည့္စားႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။

⭐အေမရိကန္တို႔အေနျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ၄င္းတို႔၏ေခတ္မွီလွေသာေရတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ကမာၻ႔ပင္လယ္ျပင္အႏွံ႔အျပားသို႔တပ္ျဖန္႔ထားရပါသည္။

အေမရိကန္ေရတပ္တြင္ သမ႐ိုးက်ဒီဇယ္လွ်ပ္စစ္ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးမွ်ပါ၀င္ျခင္းမရွိပဲ ညဴကလီးယားေရငုပ္သေဘာ္ ၅၄ စီးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္ အဆိုပါအေရအတြက္သည္ ကမာၻေပၚတြင္အႀကီးမား ဆုံးညဴကလီးယားေရငုပ္သေဘာတၤပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္းျပဆိုေနပါသည္။

အေမရိကန္တို႔၏ ညဴကလီးယားေရငုပ္သေဘၤာ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ တ႐ုတ္တို႔၏သမ႐ိုးက်ေရငုပ္သေဘာပႋုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေရအတြက္ မွာမတိမ္းမယိမ္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္းအေမရိကန္တို႔သည္၄င္းတို႔၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ေရငုပ္သေဘာမ်ၤားအားစုစည္းထားႏိုင္ျခင္းမရွိပဲကမာၻ႔အႏွံ႔အျပားသို႔ျဖန္႔က်က္ခ်ထားရပါသည္။

⭐စစ္ေအးတိုက္ပြဲအျမင့္မားဆုံးေသာအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္တို႔သည္ အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာ စစ္နယ္ဝွမ္းတြင္ ဆိုဗီယက္ ေရငုပ္သေဘာတၤပ္ဖြဲ႕မ်ားအားေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္အတြက္ Passive Acoustic Detection ႏွင့္ Submarine Silencing နည္းပညာမ်ားအား ပိုမိုအားစိုက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ကာ ရလဒ္အေနျဖင့္ Virginia ႏွင့္ Seawolf ကဲ့သို႔အဆင့္ျမင့္ ညဴကလီးယားေရငုပ္သေဘာမ်ၤားပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေရငုပ္သေဘာမ်ၤားအား တ႐ုတ္တို႔၏အေရအတြက္အနည္းငယ္သာပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အသံဆူညံလွသည့္ ရွန္အတန္းစား ညဴကလီးယားေရငုပ္သေဘာမ်ၤားသည္မည္သို႔မွယွဥ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

⭐ထို႔အျပင္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ကဲ့သို႔ ေရနက္ပိုင္း ပင္လယ္မ်ားအတြင္းစစ္ဆင္မႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ သမ႐ိုးက်ေရငုပ္သေဘာမ်ၤားသည္ အားနည္းခ်က္မ်ားျပားပါသည္။

တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္မွ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႔ ထြက္ေပါက္မွာ တိုင္၀မ္ကြၽန္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ႐ူးက်ဴး ကြၽန္းစုထြက္ေပါက္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပုလင္းလည္ပင္းကဲ့သို႔ထြက္ေပါက္အား အေမရိကန္တို႔၏ ေရငုပ္သေဘာ္မ်ား၊ေရငုပ္သေဘာတႋုက္ဖ်က္ေရး ကင္းလွည့္သေဘာမ်ၤား ပင္လယ္ျပင္ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္မ်ား ျဖင့္လႊမ္းၿခဳံထားပါသည္။

⭐မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္တို႔၏သမ႐ိုးက်ေရငုပ္သေဘာတၤပ္ဖြဲ႕ႀကီးသည္ A2AD Strategy ၏ အေျခခံအက်ဆုံးက႑မွဆက္လက္ႀကီးထြားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္တို႔၏ ပစိဖိတ္ေရ တပ္အားၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေရးအတြက္မူ သဘာ၀အေျခအေနမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာလွည့္စားမႈမ်ားအားဘက္စုံေထာင့္ စုံမွထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

မူရင္းေရးသားသူ “ၾကယ္နီ” အား ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ ေပးပါသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *